ေယာက္ဖ ေယာက္ဖႏွင့္ ပေတာက္ႏႈိက္

လူတစ္ေယာက္သည္ ပိေတာက္ျဖင့္ စာစရာမ်ားထည့္ပိုးလြယ္ယူလာရာ အျခား  သူတစ္ဦးက ခင္မင္ရင္းႏွီးဟန္ျဖင့္ တရင္းတႏွီး ေယာက္ဖ၊ ေယာက္ဖဟုေခၚေ၀ၚကာ ေနာက္ဆံုး ပေတာက္ထဲကို ၀င္ႏႈိက္၍ ပစၥည္းကိုယူခဲ့သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ခ်ဳိသာစြာ လွည့္ဖ်ား၍ တစ္စံုတစ္ဦးထံမွ ဥစၥာပစၥည္းကို ကဲ့ယူသြားျခင္းကိုရည္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. […] ေယာက္ဖ ေယာက္ဖႏွင့္ ပေတာက္ႏႈိက္လူတစ္ေယာက္သည္ ပိေတာက္ျဖင့္ […]

  2. […] ယ ေယာက္ဖ ေယာက္ဖႏွင့္ ပေတာက္ႏႈိက္လူတစ္ေယာက္သည္ ပိေတာက္ျဖင့္ စာစရာမ်ားထည့္ပိုးလြယ္ယူလာရာ အျခား  သူတစ္ဦးက ခင္မင္ရင္းႏွီးဟန္ျဖင့္ တရင္းတႏွီး ေယာက္ဖ၊…Continue 0 Comments […]

Any suggestions? Please leave it here