ယုန္ေထာင္၊ ေၾကာင္မိ

ေထာင္ေခ်ာက္ျဖင့္ ေထာင္သည္မွာ ယုန္ကိုေထာင္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယုန္က မတိုး၀င္ဘဲ ေၾကာင္က၀င္မိသျဖင့္ ေၾကာင္ကိုမိေနသည္ဟုဆိုလုိသည္။ ခ်ိန္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း ျဖစ္မလာဘဲ မခ်ိန္ရြယ္မေမွ်ာ္လင့္သည္တုိ႔က ျဖစ္လာသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ဦးတည္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးတည္ခ်က္မဟုတ္ေသာ ၿပီးျပတ္မႈ၊ ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ဳိးကို အမွတ္မထင္ ႀကံဳေတြ႕ရသည့္အခါတြင္လည္း သံုးသည္။

1 Comment

  1. […] မယုံရ ေဖာင္စီးရင္း ေရငတ္ ယုန္ေထာင္၊ ေၾကာင္မိ က်ားႀကီးေသာ္ ေျခရာႀကီးသည္ […]

Any suggestions? Please leave it here