ယုန္ေတာင္ေျပး၊ ေခြးေျမာက္လိုက္

ယုန္ကို ေခြးႏွင့္လိုက္ေစရာ ယုန္ကေတာင္ဘက္သို႔ ေျပးေသာ္လည္း ထူအ ေသာေခြးသည္ ယုန္ကို မ်က္ေျချပတ္သြားသျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေျပးသည္အထင္ ျဖင့္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ေျပး၍လိုက္သည္ဆိုလိုသည္။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုသည္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ တကြဲတျပား၊ မဟပ္မစပ္ျဖစ္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္း သည္။

Any suggestions? Please leave it here