ယုန္ခ်ဳိ၊ လိပ္ေမြး၊ ပုဇြန္ေသြး

ယုန္၌ဦးခ်ဴိမရိွ၊ လိပ္၌အေမြးမရိွ၊ ပုဇြန္၌ေသြးမရွိ၊ ထိုမရိွေသာအရာ မျဖစ္ေသာ အရာတို႔ကို လုပ္ႀကံဖန္တီး၍ ေျပာဆိုသည့္အခါ ယုတၱိမရိွေသာအခ်က္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ် သေရာ္သည့္အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here