ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္

လူသြားလမ္းေပၚတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးက အေပါ့အပါးသြားေနသည့္အခါ ထိုသူသည္ ထုိသုိ႔ျပဳမူေစကာမူ ျမင္မိသူက ျပဴးျပဴးေစ့ေစ့ၾကည့္မည္ဆိုက ႐ိုင္းရာက်၍ ထိုသုိ႔အျမင္မေတာ္ ၾကည့္ျမင္မိရျခင္းသည္ပင္ ရွက္စရာျဖစ္သျဖင့္ ျမင္သူကပင္ ေရွာင္သင့္ရွက္သင့္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးက မသင့္ေလ်ာ္သည္ကို ျပဳလုပ္ေနေစ ကာမူ မိမိကပါ မသင့္မေလ်ာ္မျပဳလုပ္ဘဲ မည္သူကပ်က္ေစကာမူ မိမိကမပ်က္ေအာင္ သတိထားသင့္သည္ဟု ဆုိလိုသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္ကမေလွ်ာ့လွ်င္ တစ္ဖက္ကေလွ်ာ့မွျဖစ္မည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးမေလွ်ာ့လွ်င္ တစ္ဖက္ကေလွ်ာ့မွျဖစ္မည္။  ႏွစ္ဖက္စလံုးမေလွ်ာ့ဘဲေန၍ မၿပီးျပတ္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။
(အခ်ဳိ႕က ရွက္သင့္သူက မရွက္ဘဲ၊ မရွက္ရမည့္သူက ရွက္ေနသည္ကို အျပစ္ တင္သည့္သေဘာျဖင့္ ေကာက္ယူၾကေသးသည္။)

Any suggestions? Please leave it here