ယာရွင္ကို ေမ်ာက္ေမာင္းသည္

ယာခင္းအနီးေနေမ်ာက္မ်ားသည္ ယာခင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္စားေသာက္ဖ်က္ဆီး ေနရာ ယာရွင္က လာေရာက္ေသာအခါ ယာရွင္ကေမ်ာက္ကိုမေမာင္းမီ ေမ်ာက္ကပင္ ယာရွင္ကိုျပန္၍ ေမာင္းႏွင္ေျခာက္လွန္႔လႊတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ မိမိအလွည့္အခြင့္ မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းျပန္အခြင့္အေရးယူျခင္း ျပဳသည့္အခါ တင္စားသံုးႏႈန္းသည္။ ျဖစ္႐ိုး ျဖစ္စဥ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္အခါတြင္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here