ယာဂုအိုးကြဲကာမွ ေရႊစည္းခံုလွဴသည္

လူတစ္ေယာက္သည္ စားေသာက္ရန္ တည္ထားေသာ ယာဂုအိုးႀကီးမွာကြဲ၍ ဖိတ္စင္က်သြားသည့္အခါ စားသံုး၍မရေတာ့သျဖင့္ အလဟႆျဖစ္မည့္အတူတူ ကုသိုလ္အျမတ္ က်န္ေစေတာ့ဟု ေရႊစည္းခံုဘုရားကို ရည္စူးလွဴလုိက္ပါသည္ဟု ဆိုလိုက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ မိမိအတြက္ အသံုးမ၀င္ေတာ့သည့္အရာ၊ မိမိလက္လႊတ္ လိုက္ရသည့္အရာကို သူတစ္ပါးေက်းဇူးတင္ေစဟု ေစတနာထားဟန္ျဖင့္ စြန္႔လွဴေပး ကမ္းသည့္အရာကို ရည္၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. ုko ko says:

    ေခ်ာ္လဲေရာထိုင္ ?

Any suggestions? Please leave it here