ေႃမြေပြး ခါးပိုက္ပိုက္သည္

ေႃမြေပြးအေသေကာင္ကို ခ်က္စားမည္ဟုခါးပိုက္တြင္ ပိုက္ထားရာမွ ေႃမြေပြးမ၏ ၀မ္းကိုေဖာက္၍ ေႃမြေပြးအေကာင္ငယ္မ်ားေပါက္ထြက္လာကာ ခါးပိုက္ရွင္ကို ေပါက္ သျဖင့္ ေသဆံုးရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အႏၲရာယ္ရိွေသာ ေႃမြေပြးကို ခါးပိုက္တြင္ေဆာင္ ထားသျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ရိွေၾကာင္းဆို သည္။ ေဘးအႏၲရာယ္ျပဳတတ္သူကို အေရးေပးေျမႇာက္စားထားျခင္းကို သတိေပးသည့္ အေနျဖင့္ သံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here