ေျမစမ္း ခရမ္းပ်ဳိးသည္

ေျမႀကီးတြင္ ၾသဇာေကာင္းမေကာင္း၊ ေျမအမ်ဳိးအစားမည္သို႔ရိွသည္။ မည္သည့္ အသီးအႏွံႏွင့္ေတာ္မည္ စသည္ကိုစမ္းသပ္သည့္သေဘာႏွင့္ ပ်က္လွ်င္လည္းအေရး မႀကီး၊ မဆံုး႐ံႈးသည့္ ခရမ္းပင္ကို စမ္းသပ္စိုက္ပ်ဳိးသည္ဟုဆိုလုိသည္။ စိုက္ပ်ဳိးရင္းႏွင့္ ပင္ ေျမအေၾကာင္းလည္းသိ၊ အသီးအႏွံလည္း ရတန္သေလာက္ရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ စမ္းသပ္သည့္သေဘာျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here