ေမ်ာက္ျပ၍ ဆန္ေတာင္းသည္

သူဆင္းရဲသည္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္ကိုေမြးထားကာ ထိုေမ်ာက္ကို ကေစလ်က္၊ ျပသၿပီးလွ်င္ မိမိ၀မ္းစာအတြက္ ဆန္ေတာင္းသည္တြင္ ထိုသူသည္ ေမ်ာက္ကိုသာျပ ေသာ္လည္း ေမ်ာက္ကိုေပးသည္မဟုတ္။ ေမ်ာက္အတြက္သာ ေတာင္းသည္လည္း မဟုတ္ဘဲ ေမ်ာက္အစြမ္းျဖင့္ မိမိ၀မ္းစာကိုသာ ေတာင္းသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္စံု တစ္ေယာက္သည္ လူတစ္ဦးဦးအား အျခားလိုခ်င္မက္ေမာဖြယ္ရာတစ္စံုတစ္ရာ၊ တစ္စံု တစ္ေယာက္ကို ဗန္းျပ၍ တကယ္ရရိွေစႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲလ်က္ ထိုလူထံမွ မိမိအက်ဳိးကို သာ ရွာတတ္ျခင္းကို တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here