မုဆိုးကို စိုင္သင္

မုဆိုးသည္ အေတြ႕အႀကံဳမရိွေသးမီ စိုင္တစ္ေကာင္ကို လိုက္လံပစ္ခတ္ရာ စိုင္၏ေျပးလႊားခုခံပံုႏွင့္ သဘာ၀ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ စိုင္အား မည္သို႔ဖမ္းရမည္ကို ပိုမိုနားလည္ကၽြမ္းက်င္လာသျဖင့္ စိုင္က သင္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ေရွးဦးက မကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္းရင္းပင္ အေတြ႕အႀကံဳ မွ ပညာပို၍ ရႏိုင္ေၾကာင္းကို သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here