မီးေလာင္ရာ ေလပင့္သည္

မီးေလာင္ေနသည့္အခါတြင္ ပို၍ေလာင္ေစရန္ ေလျဖင့္ကူ၍တိုက္ေပးသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ သူတစ္ပါး အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားေနသည့္အခါတြင္ ပို၍ျပင္းထန္ေအာင္ ထပ္ျဖည့္ကုန္းေခ်ာျခင္း စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မေကာင္းစိတ္မ်ားကို ပိုမိုျပင္းထန္ ေအာင္ ထပ္မံလႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္ကို ႐ႈတ္ခ်၍သံုးသည္။

2 Comments

  1. Saw Gerald says:

    ငါးစာသာျမင္ျပီးငါးခ်ိတ္မျမင္(The foolish fish did not see the hook but the bait)

  2. nwaythukha says:

    ပြဲလန့္တံုးဖ်ာခင္း

Any suggestions? Please leave it here