မိေက်ာင္းမင္းကို ေရခင္းျပသည္

ေရထဲတြင္ က်င္လည္ေသာ မိေက်ာင္းကို ေရတိမ္ေရနက္၊ ေရ၏အလားအေန အခင္းကို သြန္သင္ျပသေပးသည္ဟုဆိုလိုသည္။ သိကၽြမ္းက်င္လည္ၿပီးသူကို ထပ္မံ၍ ေျပာျပသင္ၾကားေနျခင္းမွာ မလိုအပ္ဘဲ အပိုသာျဖစ္သည္ကို ထင္ရွားေစရန္ သံုးႏႈန္း သည္။

1 Comment

  1. Harry says:

    ႏြားေရွ႕ထြန္က်ဴး ကို နီးစပ္တဲ့ စကားပံုအျဖစ္ ျပန္ရည္ညြန္းပါတယ္။
    ဘုန္းႀကီးစာခ် လဲ ရွိပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here