မလုိ၍ ကူးတုိ႔ခေတာင္းသည္

ေလွျဖင့္ျဖတ္ကူးရသည့္ ကူးတို႔ခကို တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ မေရာက္မီ ေတာင္းခံေလ့ ရိွေသာ္လည္း လိုလား၍ မေတာင္းယူဘဲေနၿပီး ေနာက္တစ္ခါ ကုန္းေပၚတြင္ေတြ႕ခိုက္ စိတ္မလို အခန္႔မသင့္သည့္အခါမွ ကူးတုိ႔ခေတာင္းေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here