မရွိခုိးႏုိး၊ မလွစုန္းယုိး

မရွိဆင္းရဲသည့္သူမ်ား အနီးအပါးသုိ႔လာလွ်င္ တစ္စုံတစ္ခုကုိ ခုိးလိမ့္ႏုိးႏွင့္ အထင္ေသးတတ္သည့္နည္းတူ ႐ုပ္အဆင္းမလွသည့္သူမ်ားကုိ ျမင္လွ်င္လည္း စုန္ျပဳ စားတတ္သူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ယုိးစြပ္ျပဳတတ္သည္ဟု ဆုိလုိသည္။ နိမ့္က်သိမ္ငယ္သူ မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္အထင္ေသးတတ္သည့္သေဘာကုိ ႐ႈတ္ခ်၍ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Nemius says:

    ေရနစ္သူ ၀ါးကူထိုး

Any suggestions? Please leave it here