မယားေနစ ေၾကာင္ေသမွ

အလုပ္အကိုင္ ပ်င္းရိေသာ မိန္းကေလးႏွင့္ လက္ထပ္ေသာေယာက်္ားသည္ မိန္းမမလုပ္ခ်င္ မကိုင္ခ်င္ပံုကို အျပစ္မဆိုသာသျဖင့္ မိန္းမခ်စ္ေသာ ေၾကာင္ကေလးကို အျပစ္တင္၍ ႐ိုက္ႏွက္ေလမွ မိန္းမသည္ မ႐ႈရက္ေတာ့ဘဲ အိမ္အလုပ္ကို ထ၍ လုပ္ကိုင္ ေလသည္တြင္ မယားသူခါစ၌ ေၾကာင္ေသလုနီးပါးျဖစ္ေအာင္ သြန္သင္လမ္း ေၾကာင္းျပမွ ေရွ႕အရွည္ အဆင္ေျပသည္ဟုဆိုသည္။ (မယားေနစ၊ ေခ်ာင္ေသမွတြင္ ႐ူပါ)

2 Comments

 1. ကိုထိုက္ says:

  မွားေနပါတယ္လို႕ေျပာပါရေစ……
  မယားေနစေခ်ာင္ေသမွ…..ျဖစ္ပါသည္….။
  ဆိုလိုရင္းမွာမိန္းမတစ္ေယာက္ဟာအိမ္တြင္းမွဳ႕လုပ္တဲ႕ေနရာမွာလူေတြမျမင္ႏိုင္တဲ႕
  ေခ်ာင္(ေဂ်ာင္)ဂေလာင္ေနရာေတြမွာပစၥည္းမ်ားသပ္သပ္ရပ္ရပ္ရွိေနျခင္းရွိပါကထိုမယားသည္
  မယားေကာင္းျဖစ္ပါသည္ဟုဆိုလိုပါသည္..။

 2. Zarne says:

  ကြ်န​္‍ေတာ​္ျကားဖူးတာအဲလုိမဟုတ​္ပါ ကုိရဲ့မယားဟာ ဇီဇာ‍ေျကာင​္တာ သ၀န​္‍ေျကာင​္တာ မရွိမွ ဒါကုိဆုိလုိတာပါ လင​္‍ေနစ ဆင​္‍ေသမွဆုိတာက‍ေတာ့ ဆင​္ျခင​္တုံတရားကုိဆုိလုိတာပါ ဒီ‍ေလာက​္ဆုိသ‍ေဘာ‍ေပါက​္ျကမယ​္ထင​္ပါတယ​္

Any suggestions? Please leave it here