မယားေနစ၊ ေခ်ာင္ေသမွ (ေၾကာင္ေသမွ)

အိမ္ရွင္ဇနီးကို လက္ထပ္ယူသည့္အခါ အိမ္ေထာင္က်စတြင္ ဇနီးျဖစ္သူသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ကို ေသခ်ာသိပ္သည္းေအာင္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စီမံခန္႔ခြဲတတ္ေသာ အေလ့ အက်င့္ရိွပါေစဟု ဆိုလိုသည္။ အိမ္ရွင္မ၏ အရည္အခ်င္းတြင္ အိမ္မႈလံုၿခံဳေရးတာ၀န္၏ တန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။
အခ်ဳိ႕က `မယားေနစ၊ ေၾကာင္ေသမွ´ဟု ဆိုၾကသည္။

2 Comments

  1. ဦးသူရ says:

    အစေကာင္းမွ အေႏွာင္း ေသျခာ

  2. ဦးသူရ says:

    I agree the meaning that’s why I wrote another same proverb.

Any suggestions? Please leave it here