မပူလိုလို႔ ေယာက္မရွာသည္၊ ပူလုိက စံုႏႈိက္မည္

ထမင္းခ်က္ေသာမိန္းမသည္ လက္ပူမည္စိုးသျဖင့္ ေယာက္မရွာ၍ ဟင္းအုိးေမႊ ရာတြင္ ေယာက္မအ႐ိုးတို၍ လက္ပူသည့္အခါ ေယာက္မသံုးရက်ဳိးုမနပ္သျဖင့္ ေယာက္မ သံုးသည္မွာ လက္မပူလုိ၍ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္ဟုဆိုလိုသည္။ တစ္စံု တစ္ခုကို အသံုးျပဳျခင္း၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို မွီခိုျခင္းသည္ ထိုက္သင့္ေလ်ာ္စြာ အက်ဳိးရိွေစရန္ သာျဖစ္သျဖင့္ ထိုသို႔အက်ဳိးမရိွ၊ အသံုးျပဳမွီခိုရက်ဳိးမနပ္ေသာအခါတြင္  စကားနာထိုး၍ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here