မပိုင္၀က္ေမြး

၀က္ေမြးသူသည္ မိမိပိုင္၀က္မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါးက ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ၀က္ကို သားေပါက္သည့္အခါမွ ခြဲေ၀ယူရန္ ေစာင့္ေရွာက္ေကၽြးေမြးထားရာ၌ ၀က္သား မေပါက္မီေသဆံုးသြားေသာအခါ ေကၽြးေမြးစရိတ္သက္သာကုန္၍ ဘာမွ်လည္း အက်ဳိး မရိွသည္ကိုရည္၍ဆိုသည္။ မိမိမပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစုိက္ထုတ္၍ အကုန္အက်ခံေနရသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Ko Phyo Lay says:

    ို ခမည္းေပး pay tale so tar .. bar lal hin ??

Any suggestions? Please leave it here