မစြမ္းရင္းကလည္းရိွ ကန္စြန္းခင္းကလည္းၿငိ

လူတစ္ေယာက္သည္ ကန္စြန္းခင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ခုန္လႊားရာ၌ ခုန္ႏိုင္စြမ္းမရိွ သျဖင့္  မလြတ္သာဘဲ တန္႔ဆုတ္၍ေနသည္တြင္ ကန္စြန္းပင္မ်ားကလည္း ေျခေထာက္ တြင္ ေထြးၿငိေနသည္ကို အေၾကာင္းျပလ်က္၊ ကန္စြန္းခင္းၿငိေနေသာေၾကာင့္သာ မခုန္ ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိအစြမ္းမရိွျခင္းကို ကြယ္၀ွက္ဆိုသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ ဆင္ေျခလဲဆိုေစကာမူ အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္ဟုထင္ရွားေစလုိ၍ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here