ဘူးသီးမွ အရီးေတာ္သည္

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္အား ဘူးပင္မစိုက္မီက မည္သူမွ်ေဆြမ်ဳိးေတာ္ခ်င္သူ ေခၚ ေျပာခင္မင္သူ မရိွျငားေသာ္လည္း ဘူးပင္စိုက္၍ ဘူးသီးသီးလာေသာအခါ ဘူးသီး လက္ေဆာင္ရယူလုိသျဖင့္ သူသူငွာငွာ အရီး အရီးဟုေျပာကာ ေဆြမ်ဳိးစပ္လာၾကသည္ ဟုဆိုလုိသည္။ အခြင့္အေရး လာဘ္လာဘရရန္ အေၾကာင္းမျမင္ေသာအခါ အေရး မစိုက္ဘဲ အခြင့္အလမ္းရယူစရာ ျမင္လာေသာအခါမွ အေရးတယူျပဳလာသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. […] ဒီပုတ္ထဲက ဒီပဲသာျဖစ္မည္ ဘူးသီးမွ အရီးေတာ္သည္ ၀မရိွဘဲ ၀ိလုပ္သည္ ေခြးအုိႀကီး […]

  2. […] ဘ ဘူးသီးမွ အရီးေတာ္သည္မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္အား ဘူးပင္မစိုက္မီက မည္သူမွ်ေဆြမ်ဳိးေတာ္ခ်င္သူ ေခၚ ေျပာခင္မင္သူ မရိွျငားေသာ္လည္း ဘူးပင္စိုက္၍ ဘူးသီးသီးလာေသာအခါ…Continue 1 Comment […]

Any suggestions? Please leave it here