ဘူးထဲကေရပါ

လူတစ္ေယာက္က ေရဘူးယူလာသည့္အခါ အျခားတစ္ေယာက္က မိမိေရကိုပါ ၎ဘူးျဖင့္ထည့္၍ ယူခဲ့ရာ ထိုသူက သူ၏ေရကိုေတာင္းသျဖင့္ ျပန္ငွဲ႔ေပးေသာအခါ မိမိ ဘူးထဲ၍ ပါရင္းေရမ်ားပါ ေလ်ာ့ပါသြား၍ မိမိဆံုး႐ံႈးရသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိ၌ အက်ဳိး မရိွ႐ံုသာမက မိမိကပင္ အ႐ံႈးခံလိုက္ရသည့္အခါတြင္သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here