ဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္

ဘုရားတည္ေသာအခါ ျငမ္းကိုထုိးၿပီး ျငမ္းေပၚတက္၍ တည္ရေသာ္လည္း ဘုရားၿပီးေသာအခါ မလိုေတာ့သည့္ျငမ္းကို ဖ်က္ပစ္ရၿမဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ႀကီးပြားတိုးျမင့္ရန္ မစသူအား ႀကီးပြားတိုးတတ္ေသာအခါ ေက်းဇူးကန္း၍ ပစ္ပယ္သည့္ အခါတြင္သံုးသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here