ဘုရားလည္းဖူးရင္း လိပ္ဥလည္းတူးရင္း

ေမာ္တင္စြန္းသို႔ ခရီးထြက္ရာတြင္ ဘုရားဖူးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါ၍ လိပ္ဥ က်င္းကို ေတြ႕လွ်င္လည္းတူးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္းပါသည္ဟုဆိုလိုသည္။ အလုပ္ တစ္ခုကိုလုပ္ရာတြင္ အက်ဳိးႏွစ္ခုကို တစ္ၿပိဳင္တည္းၿပီးစီးေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here