ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ

မိန္းမႀကီးတစ္ေယာက္သည္ အျခားသူမ်ားမည္သို႔ျဖစ္၍ မည္သူေသေသ ပူပန္ ေၾကာင့္ၾကျခင္းမျဖစ္ဘဲ သူ၏သားငယ္မာမာခ်ာခ်ာရိွလွ်င္ပင္ သူ႕အတြက္ လံုေလာက္ ၿပီသေဘာျဖင့္ ေနတတ္ပံုကို ဆိုလိုသည္။ အျခားသူမ်ား၏ အေရးကိုဂ႐ုမျပဳဘဲမိမိ အေရးေလာက္သာ ငဲ့တတ္သူ၊ သူတစ္ပါးအက်ဳိးကို လွ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သူမ်ားကို ႐ႈတ္ ခ်ေသာအားျဖင့္သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here