ဗႏၶရသရက္၊ ပိုးခ်က္မကင္း

အလြန္အမ်ဳိးအစားေကာင္း၍ အဖုိးတန္ေသာ ဗႏၶရသရက္သီးပင္ျဖစ္လင့္ကစား ပိုးေဖာက္သည့္အရာႏွင့္မကင္းႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ မည္မွ်ပင္ အရည္အခ်င္းျပည့္ေစကာ မူ တစ္ခုခုခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ ရိွတတ္သည့္အခါတြင္ သံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here