ဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ ေျခစိမ္းသည္

ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ေျခတံရွည္၍ ငါးဖမ္းတတ္ေသာ ငွက္မ်ဳိးမ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ဥဗ်ဳိင္းမ်ဳိးမွာ ေျခမနီဘဲ စိမ္းသျဖင့္ ဥဗ်ဳိင္းမွန္လွ်င္ေျခစိမ္းသည္။ ေျခမစိမ္းလွ်င္ ဥဗ်ဳိင္း မဟုတ္ဟုဆိုလုိသည္။ စစ္မွန္ေသာ အရာ၀တၳဳတြင္ စစ္မွန္ေသာ သေဘာလကၡဏာပါၿမဲ ျဖစ္သည္ကို ရည္ရြယ္၍ဆိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here