ဖြဲကိုေထာင္း၍ ဆန္ေကာင္းမရ

စပါးကိုႀကိတ္ထိုး၍ ဆန္လံုးတီးေစ့ကို ေထာင္းမွ ဆန္ျဖဴဆန္ေကာင္း ရရိွႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ဆန္ေစ့မပါေတာ့သည့္ ဖြဲၾကမ္းခြံကို မည္မွ်ပင္ ေထာင္းဖြပ္သည္ျဖစ္ ေစ ဆန္ေကာင္းထြက္ေပၚ၍ မလာႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရင္းအေျခကပင္လွ်င္ ေကာင္း မြန္ေသာအရည္အေသြး အေျခဗီဇမ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန္႔မပါဘဲႏွင့္ မည္မွ်ပင္အပင္ပန္း ခံ၍  ျပဳျပင္ေစကာမူ ေကာင္းမြန္တိုးတက္မႈ ရရိွမလာႏိုင္ဟု ဆိုလုိသည္။

Any suggestions? Please leave it here