ဖိုးသူေတာ္ မ်က္စိလည္ေလ ဆန္ရေလ

ဆန္အလွဴခံ လွည့္လည္ေနေသာ ဖိုးသူေတာ္သည္ မ်က္စိလည္၍ အရပ္ထဲတြင္ တစ္လမ္း၀င္ တစ္လမ္းထြက္ ႏွံ႔ေအာင္ လည္ပတ္ေနမိေသာ္လည္း ထိုသို႔လည္ပတ္မိ သည္မွာ အခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ဘဲ ပို၍သာ ဆန္မ်ားရရိွသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာအေျခအေနသည္ ဆိုးမည္ဟု ထင္ရေစကာမူ တစ္ဖက္တြင္ အက်ဳိးရိွသည္သာ ျဖစ္၍ နစ္နာမႈ မရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here