ဖိုးသူေတာ္လဲ ေတာင္ေ၀ွးမထူႏိုင္

ေတာင္ေ၀ွးလဲက်ေသာအခါ ဖိုးသူေတာ္က ေကာက္၍ ထူေထာင္ေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ဖိုးသူေတာ္လဲက်ေသာအခါတြင္ကား ေတာင္ေ၀ွးထူးေပးႏိုင္ျခင္းမရိွေတာ့ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္ဦးက အျခားတစ္ဦး ဒုကၡေရာက္သည့္အခါတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ေသာ္ လည္း ထိုကူညီသူ ဒုကၡေရာက္ေသာအခါ အကူအညီခံရသူက တံု႔ျပန္၍ မကူညီႏိုင္ ေတာ့သည့္အခါတြင္သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

  1. mm thinker says:

    ေခါင္းစဥ္ – လဲ ႏွင့္ ေတာင္ကို ျခားသင့္ပါသည္။

  2. linaungpyae says:

    လာဖတ္သြားပါတယ္..

Any suggestions? Please leave it here