ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း

ထြက္ရပ္ေပါက္ေအာင္ အဂၢိရတ္ထိုးရာတြင္ ျပဒါးေသေအာင္စီရင္နည္းႏွင့္ အက်ဳိးသြားမွာ တစ္ျခားျဖစ္၍ သံေသေအာင္ စီရင္နည္းႏွင့္ အက်ဳိးသြားမွာတျခားျဖစ္ သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ တစ္ခုႏွင္တစ္ခု မဆက္မစပ္ တသီးတျခားစီ၊ တစ္လမ္းစီရိွေသာ အရာမ်ားတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

  1. Wine says:

    “ၿပဒါးေသတေဆြ၀” ဧ။္ဆိုလိုရင္းအနက္အဓိပၸါယ္ကိုသိလိုပါသည္။

    ——“ၿပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း” ဧဒ္အနက္အဓိပၸါယ္တြင္ပါေသာ
    အဂၢိရတ္ထိုးရာတြင္ ၿပဒါးကိုေသေအာင္စီရင္သည္ဆိုတာဘာပါလဲ?
    ဘာ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ႏွင္႔ ဘယ္လို ၿပဒါးကိုေသေအာင္စီရင္ပါသလဲ?

Any suggestions? Please leave it here