ေျပာသံၾကား တရားနာ (ေျဗာ)

အလွဴအတန္းမ်ားတြင္ တရားနာအၿပီး၌ ေျပာဆိုင္း တီးေလ့ရိွသည္ျဖစ္ရာ ေျပာတီးသံၾကားတုိင္း စိတ္မွန္းႏွင့္ရမ္းဆ၍ တရားနာေနသည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အက်ဳိး အေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို ေသခ်ာစြာ မစူးစမ္း မစစ္ေဆးဘဲ စကားစြန္း စကားဖ်ား ၾကား႐ံုႏွင့္ ထင္မိထင္ရာ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ အလဲြလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ မဟပ္မစပ္ျဖစ္ရ သည္ကို ရည္ၫႊန္း၍ူသံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

 1. Nemius says:

  ေလဖမ္း ဒန္းစီး

 2. kmww says:

  ေၿဗာသံၾကား တရားမနာေလႏွင္႕

 3. kmww says:

  ေၿဗာသံၾကား တရားမနာေလႏွင္႕
  အဲဒီလိုလည္း ဆိုလို႕ရမလား
  မွတ္ခ်က္-မွားရင္လည္းခြင္႕လြတ္ေနာ္ ……………….အေနာ္လည္းသိသေလာက္ေၿပာၾကည္ယံုပါ

Any suggestions? Please leave it here