ေပျဖစ္လွ်င္ခံ တူျဖစ္လွ်င္ႏွံ

သံတစ္မ်ဳိးတည္းပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း တူျဖစ္သည့္အခါတြင္အေပၚမွ ထုမည္သာ ျဖစ္၍ ေပျဖစ္လွ်င္လည္း အထုခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ မိမိက အသာရလွ်င္ လည္း မိမိကအႏိုင္ယူမည္။ မိမိက႐ံႈးရလွ်င္လည္း အ႐ံႈးခံမည္။ ျဖစ္သည့္အေနတြင့္ ျဖစ္ သလုိ ျပတ္ျပတ္သားသား လက္ခံမည္ဟု အသင့္ျပင္ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပရန္ သံုးႏႈန္း သည္။

2 Comments

  1. heisa says:

    ျဖစ္သည့္အေျခအေနတြင္/ျဖစ္သည့္အေျခအေနမွာ လို့ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

  2. ေအ၇ာ says:

    (ျဖစ္သည့္အေျခအေနအေပၚ ေက်နပ္လက္ခံတတ္ရန္ အသင့္ျပင္ထားသည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။)

    မိမိဖက္မွ အေျခအေန တစ္စံုတစ္ရာ နိမ့္ပါးအားနည္းေနမႈအေပၚ အခြင့္အေရးယူလ်က္ အလြန္အမင္း အႏိုင္ယူ ထိပါးေနသူမ်ားအေပၚ ယခုအေနတြင္သာ ေခါင္းငံု႕ခံရမည့္ အေနအထားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သက္ညွာရန္ေတာင္းပန္တိုးလွ်ိဳး ေစာဒကျခင္းမလုပ္ေတာ့ပဲ အဆံုးစြန္အထိ သီးခံေနေပးမည္။ ေနာင္အခါ အခြင့္အခါ ႀကံဳႀကိဳက္လာသျဖင့္ မိမိက အထက္စီးရလာပါကလည္း မည္သည့္အေၾကာင္းျဖင့္မွ သက္ညွာေထာက္ထားေနမည္မဟုတ္ပဲ အစြမ္းကုန္ ဖိႏွိပ္တိုက္ခိုက္ အႏိုင္ယူဖ်က္ဆီး ႏိွမ္နင္းမည္ ဟု စိတ္အတြင္း၌ ဇဲြမာန္တင္းထားေၾကာင္း ဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here