ေပါက္သည့္နဖူး မထူးေတာ့

ေမြးကတည္းက ထြန္းေပါက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နဖူးသည္က်ယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေမာက္သည္ျဖစ္ေစ၊ စူးရွသည္ျဖစ္ေစ၊ လွီးေရြပစ္ႏိုင္သည္မဟုတ္ေတာ့သျဖင့္ ဘာမွ် အေၾကာင္းထူးေတာ့မည္မဟုတ္။ ျဖစ္သမွ် လက္ခံရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ျဖစ္လာသည့္ ကိစၥသည္ မည္သို႔မွ် ျပဳျပင္မရစေကာင္းေတာ့၍ ျဖစ္သမွ်လက္ခံရသည့္ အေျခအေနတြင္ ႏွစ္သိမ့္မႈျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here