ပ်ားရည္ႏွင့္ ၀မ္းခ်သည္ (၀န္ခ်သည္)

၀မ္းသြားေစရန္ အ၀င္ဆိုးေသာ ေဆးမ်ားျဖင့္ ၀မ္းမႏုတ္ဘဲ ခ်ဳိျမေသာ ပ်ားရည္ ေဆးျဖင့္ ၀မ္းပုပ္ခ်သည္ဟု ဆုိလိုသည္။ အသာအယာ သက္သာေသာ စကားမ်ဳိးျဖင့္ ႏွစ္သက္ေအာင္ျပဳ၍ မိမိအလိုဆႏၵျပည့္၀ေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ တစ္ဖက္သား၍ အ၀င္ခ်ဳိ၍ အႀကိဳက္ေတြ႕သေလာက္ ထုိသူသည္ ပစၥည္းူတစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေက်နပ္ခြင့္လႊတ္မႈတစ္ခုခုကို ေပးအပ္လိုက္ရသည္ဟု ဆုိလိုသည္။
(အခ်ဳိ႕က ပ်ားရည္ကို ကန္ေတာ့လက္ေဆာင္ျပဳ၍ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကသည္။ အသံုးနည္း၏။)

Any suggestions? Please leave it here