ပ်က္လွ်င္အစဥ္ ျပင္လွ်င္ခဏ

တစ္စံုတစ္ခုကို ပ်က္ေနၿပီဟူ၍ စြန္႔ပစ္ထားလွ်င္ အစဥ္သျဖင့္ ပ်က္စီးေနၿမဲပင္ ျဖစ္၍ ျပဳျပင္တန္သမွ် ျပဳျပင္လိုက္လွ်င္ ခဏခ်င္းပင္ျပန္၍ ေကာင္းသြားႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ခ်ဳိ႕ယြင္းပ်က္စီးသည္ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားဘဲ ျပဳျပင္ရန္ တိုက္တြန္းသည့္ အေနျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here