ပဲႀကီးေရစိမ္ အခ်ိန္တန္မွပြ

ပဲႀကီးေစ့ကို ေရစိမ္ေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းပြမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္တန္မ်သာ ပြမည္ ဟုဆိုလိုသည္။ သူ႕အခ်ိန္ႏွင့္သူ ႀကီးပြားေအာင္ျမင္ရမည့္ကိစၥကို ခ်က္ခ်င္းအပူတျပင္း လိုလားေတာင့္တ၍ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ထင္ေပၚ့ေစရန္ သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here