ပုဆိုးမရိွသူက လံုေအာင္ထိုင္ခုိင္းသည္

လံုေအာင္ထိုင္ဖို႔ကို အပထား၍ ပုဆိုးပင္မရိွေသာသူက အျခားသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကို လံုေအာင္ထိုင္ရန္ သတိေပးေနသည္ဟုဆိုလိုသည္။ မိမိအျဖစ္ကို သတိ မျပဳမိဘဲ အျခားသူမ်ားကို အျပစ္တင္ၫႊန္ျပေနျခင္းမ်ဳိးကို သေရာ္၍သံုးႏႈန္းသည္။

3 Comments

  1. kmww says:

    ကုိယ္႕မ်က္ေခ်းမၿမင္ သူမ်ားမ်က္ေခ်းကို ၿမင္ သည္လို႕ ဆိုလို႕ရမလား

  2. smile says:

    ဒီလိုပဲဟုတ္မွာပါ

  3. […] ပ ပုဆိုးမရိွသူက လံုေအာင္ထိုင္ခုိင္းသ… […]

Any suggestions? Please leave it here