ပီေလာပင္ ပက္က်ိတက္သည္

ပီေလာရြက္မွာ အလြန္ခၽြဲက်ိေသာအမ်ဳိးျဖစ္၍ ပက္က်ိမွာလည္း က်ိခၽြဲေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ရာ ပို၍ခၽြဲပ်စ္ေျပာဆိုျခင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတယုတယ ခၽြဲပ်စ္ပလီ က်ီစယ္ ေနသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ တင္စား၍သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here