ပိုးေပါင္ရွိက က်စ္စံုကိုႀကံ

ခါးေပၚတြင္ ခ်ည္ပုဆိုးရိွေသာအခါ ပိုးပုဆိုးကို ၀တ္ရေအာင္တိုး၍ ႀကံစည္ရမည္ ျဖစ္၍ ခါးေပၚတြင္၀တ္ရေသာအခါ ထိုထက္ေကာင္းသည့္ က်စ္ပုဆိုးကို ၀တ္ရေအာင္ တိုး၍ ႀကံစည္ရမည္ဟုဆိုလိုသည္။
လက္ရိွအေျခအေနမွ အစဥ္အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေအာင္ႀကိဳးစားရမည္ဟု ႏႈိး ေဆာ္သံုးႏႈန္းသည္။

Any suggestions? Please leave it here