ပန္းပဲသူႀကီး မီးပူမကင္းႏိုင္

ပန္းပဲအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးသူသည္ ဖားဖိုေရွ႕တြင္ မီးပူ၊ သံပူႏွင့္ အလုပ္လုပ္ ရသျဖင့္ မီးပူကို ေရွာင္ကြင္း၍မရႏိုင္ဟုဆိုလုိသည္။ မလႊဲေရွာင္သာ၍ လုပ္ကိုင္ရမည့္ အလုပ္တြင္ အႏၲရာယ္အခက္အခဲကို မုခ်ရင္ဆိုင္ရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here