ပန္းညိဳမ်ဳိး၊ ခ်ဳိးေလစည္ေလ

ပန္းညိဳပင္သည္ အလြန္ျဖစ္ထြန္းလြယ္ေသာ အပင္မ်ဳိးျဖစ္၍ ခူးယူျဖတ္ေတာက္ ေလေလ အခက္အလက္ပို၍ ေ၀ေ၀ဆာဆာစည္ကားေလေလျဖစ္သည္ဟု ဆိုလို သည္။ သူတစ္ပါး၏ အႏွိမ္ခံရျခင္း၊ အ႐ံႈးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရျခင္း စသည္တို႔တြင္ စိတ္ဓာတ္ မက်မဆုတ္နစ္ဘဲ ပို၍ပင္အားသစ္ေလာင္းကာ ပိုမိုတိုးတက္မႈကို ရရိွေအာင္ထပ္မံႀကိဳး စားတတ္ေသာ အေလ့အထကို တင္စား၍ သံုးသည္။

Any suggestions? Please leave it here