ပတၱျမားမွန္က ႏြံမွာနစ္လည္းမညစ္

ပတၱျမားအစစ္သည္ ႏြံျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျခင္းခံရေသာ္ျငားလည္း ပင္ကိုယ္မူလအေရာင္ မညစ္ႏြမ္း၊ မေမွးမွိန္ႏိုင္ဟု ဆိုလိုသည္။ စစ္မွန္ေသာ အရည္အခ်င္းရိွသူသည္ မည္ သည့္အကာအဆီး အဖံုးအဆုပ္ပင္ ခံရသည္ျဖစ္ေစ မူလအရည္အခ်င္းသည္ ေမွးမိွန္ မသြားဘဲ ထြန္းေတာက္ၿမဲပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုလုိသည္။

Any suggestions? Please leave it here