ႏႈတ္ခမ္းပဲ့ခ်င္း မီးမႈတ္သည္

မီးေတာက္ေအာင္ မႈတ္ရာတြင္ မီးမႈတ္သူကလည္း ႏႈတ္ခမ္းပဲ့၍ ေလမျပည့္၊ မီးမႈတ္ေသာ ေျပာင္းကလည္း ႏႈတ္ခမ္းပဲ့၍ ေလမလံုဘဲ ႏႈတ္ခမ္းပဲ့သူက ႏႈတ္ခမ္းပဲ့ ေသာေျပာင္းႏွင့္ မႈတ္ေနရသည္ဟု ဆိုလုိသည္။

အရည္အခ်င္း ခ်ဳိ႕တဲ့သူအခ်င္းခ်င္း ဖက္ၿပိဳင္ခ်င္း၊ ခ်ဳိ႕တဲ့သူခ်င္းေပါင္းဖက္ အိမ္ေထာင္ခ်င္းစသည္တို႔ကို မျပည့္သူခ်င္း ရန္ေထာင္ျခင္းစသည္တို႔တြင္ သံုးႏႈန္း သည္။

1 Comment

  1. Moethonedray says:

    ဂ်င္ပဲ႔ခ်င္း ေပါက္။

Any suggestions? Please leave it here