ႏွီးေကာင္းလွ်င္ ဖ်ာမတန္

ႏွီးအမ်ဳိးအစား ေကာင္းမြန္ခဲ့လွ်င္ ဖ်ာရက္႐ံုမွ်ေလာက္ႏွင့္မတန္ ထိုထက္ပို၍ ေခ်ာေျမ့ေကာင္းမြန္ေသာ ၀တၳဳပစၥည္းတို႔ကိုသာ ျပဳလုပ္အပ္သည္ဟုဆိုလိုသည္။ အရည္အေသြးပိုလြန္းေကာင္းမြန္ေသာအရာတို႔ကို ခ်ီးပင့္ေျမႇာက္စားေျပာဆိုျခင္းျပဳ သည္။

Any suggestions? Please leave it here