ႏွလံုးေကာင္း ၀န္ႀကီး

စိတ္သေဘာေကာင္းသူမွာ သူတစ္ပါး၏ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရတတ္သျဖင့္ တာ၀န္ပို၍ ႀကီးသည္ဟုဆိုလုိသည္။ သေဘာေကာင္းသူ စိတ္ထားရက္ေရာသူတို႔ကို အလုပ္တာ၀န္ပိုဖိ၍ေပးတတ္ၾကသည္ဟုလည္း ဆိုရာေရာက္သည္။ ေနရာတကာတြင္ ရက္ေရာလိုက္ေလ်ာျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးေသာ သေဘာႏွင့္လည္း သံုးႏႈန္းသည္။

အခ်ဳိ႕က အညႇာလြယ္လြန္းေသာ မိန္းကေလးသည္ ပ်က္စီးတတ္သည္ဟူေသာ သေဘာျဖင့္ `ႏွလံုးေကာင္း ၀မ္းႀကီး´သို႔မဟုတ္ `ႏွလံုးေကာင္း ၀မ္းေဖာင္း´ဟူ၍ သံုးႏႈန္းတတ္ၾကေသးသည္။

1 Comment

  1. ေအ၇ာ says:

    ျမန္မာတို႕၏ အစဥ္အလာအယူအဆ အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ စိတ္သေဘာထားကိုလည္း ကိုယ္ခႏၶာ ၀မ္းေခါင္းအတြင္း ႏွင့္ႏီွးႏြယ္ေပၚထြက္လာသည့္ႏွယ္ ယူဆထင္ဟပ္ကာ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။
    ဥပမာအားျဖင့္ အမ်က္ေဒါသကို ၀မ္းတြင္းတြင္ သိုေလွာင္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေသာအေျပာမ်ား၊ စိတ္ ႏွလံုးပုပ္သည္ ၀မ္းတြင္းပုပ္သည္ စသည္အသံုးမ်ား ရွိေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ “ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ” ဟုေသာ ေမတၱာ ေပးပို႕ျဖန္႕ေ၀သည့္ အေလ့အထမ်ားလည္း တြင္က်ယ္အသံုးမ်ားေၾကာင္း သတိျပဳႏိုင္ပါသည္။
    ထိုသို႕ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ “ႏွလံုးေကာင္း ၀မ္းႀကီး ” ဟုတဲြစပ္ေျပာဆိုသံုးစဲြၾကရာတြင္ စိတ္သေဘာထားေကာင္းမြန္ၿပီး အသိအျမင္က်ယ္ေျပာသည့္ သေဘာသာေဆာင္ေလသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

    ေအ၇ာ

Any suggestions? Please leave it here