ႏြားပိန္ထူ လူေ၀ွ႔

ပိန္က်ံဳးအားနည္း၍ လဲေနေသာႏြားကို ေစတနာျဖင့္ ထူမေပးသည့္အခါတြင္ ႏြားကထူသူကိုပင္ ျပန္၍ေ၀ွ႔သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ အရည္အခ်င္းခ်ဳိ႕တဲ့ေသာသူကို ေထာက္ပံ့ကူညီရာတြင္ ကူညီသည္ကို ေက်းဇူးမတင္ဘဲ ျပန္၍ေစာ္ကားေက်းစြပ္ သည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။ အရည္အခ်င္းနည္းပါးသူသည္ ပို၍အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ သည္ဟုလည္းဆိုလိုသည္။

Any suggestions? Please leave it here