ႏြားကြဲ က်ားကိုက္သည္

ႏြားမ်ားသည္ အစုလုိက္ အအုပ္လုိက္ေနေသာအခါ က်ားသည္ ႐ုတ္တရက္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရန္ မ၀ံ့ေစကာမူ ႏြားမ်ားတစ္ေကာင္ခ်င္း ကြဲျပားေနေသာအခါ က်ားက အလြယ္တကူ၀င္၍ ကိုက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုလုိသည္။ စည္းလံုးညီၫႊတ္မႈပ်က္ျပား ေသာအခါ အႏၲရာယ္ေရာက္လြယ္တတ္သည္ကို သတိေပး၍ သံုးႏႈန္းသည္။

2 Comments

  1. Harry says:

    ႏြားကဲြ က်ားကိုက္သည္ ျဖစ္ပါတယ္ … Typo ပါပဲ။
    မူကဲြက ႏြားကဲြလွ်င္ က်ားဆဲြမည္ လို႔လဲ ၾကားဖူးပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here