ေနေတာ့ပ်ဥ္ေထာင္ စားေတာ့ခ်ဥ္ေပါင္

ေနထုိင္သည့္အခါတြင္မူကား အဖိုးတန္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ႏွင့္ျဖစ္၍ စားေသာက္ သည့္အခါတြင္ကား အဖိုးနည္းေသာ ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ စားရသည္ဟုဆိုလုိသည္။ အျမင္ႏွင့္လက္ေတြ႕သည္ ျခားနားျခင္းရိွသည့္အခါတြင္ သံုးႏႈန္းသည္။

1 Comment

Any suggestions? Please leave it here