ေနာက္မွေမြးသူက မိဦးမွည့္ခ်င္

သားခ်င္းမ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးမွေမြးသူက သူ၏အမည္ကို မိဦးဟူ၍ မွည့္ခ်င္ သည္ဟုဆိုလိုသည္။ ေနာက္အက်ဆံုးလူက အဦးဆံုးအခြင့္အေရးကို ရယူတတ္ျခင္းမ်ဳိး ကို ႐ႈတ္ခ်ေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည္။ အခြင့္အေရးဟူသည္မ်ာ မိမိႏွင့္ထိုက္ေလ်ာ္ဟပ္ စပ္သမွ်သာ ခံယူအပ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။

1 Comment

  1. Harry says:

    မူကဲြက ေနာက္မွေမြးသူက ေမာင္ဦးမွည့္ခ်င္ လို႔လဲ သံုးၾကပါတယ္။

Any suggestions? Please leave it here